banín (129) banín (129) POVOLEN DOWNLOAD
banín (220) banín (220) POVOLEN DOWNLOAD
banín (226) banín (226) POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace a ČOV Banín

Typ: ČOV
Investor: Obec Banín

Vybudování nové splaškové gravitační kanalizační sítě (DN 250) o celkové délce 3 239,87 m, pomocí které budou splaškové odpadní vody odvedeny na nově vybudovanou ČOV. ČOV je navržená na kapacitu 407 EO, je průtočná, s mechanickým předčištěním, nitrifikací a denitrifikací, regenerací a stabilizací kalu. Předčištěné odpadní vody budou z ČOV vypouštěny do toku Banínský potok. ČOV je dle požadavků Povodí Moravy navržena tak, aby při případné havárii vlastní ČOV sloužila svozová jímka jako havarijní jímka, ze které bude možno odpadní vody čerpat a odvážet na jinou ČOV v regionu. Stabilizovaný kal z ČOV bude kompostován.